Hoppa till huvudinnehåll

Studieplaner

Allmän studieplan

För varje forskarutbildningsämne ska det finnas en allmän studieplan. Studieplanen innehåller en kortfattad beskrivning av ämnet och mål som gäller för ämnet utöver de mål som anges i högskolelagen. 

I den allmänna studieplanen är också fastställt: 

  • särskild behörighet för forskarutbildningsämnet

  • urvalsmetoder vid fler sökande än antal utbildningsplatser
  • antal poäng som krävs för licentiatexamen avseende både godkända kurser och godkänd vetenskaplig uppsats
  • antal poäng som krävs i godkända kurser och godkänd avhandling för att kunna ta ut en doktorsexamen
  • obligatoriska kurser i ditt forskarutbildningsämne

Nedan dokument öppnas i ny flik:

Aerosolteknik (PDF, 237 kB)

Arbetsmiljöteknik (PDF, 336 kB)

Arkitektur (PDF, 241 kB)

Biofysikalisk kemi (PDF, 249 kB)

Biomedicinsk teknik (PDF, 234 kB)

Bioteknik (PDF, 243 kB)

Brandteknik (PDF, 238 kB)

Byggande och arkitektur (Institutionen för arkitektur och byggd miljö) (PDF, 234 kB)

Byggande och arkitektur (Institutionen för bygg- och miljöteknologi (PDF, 234 kB)

Byggnadsfysik (PDF, 235 kB)

Byggnadsmaterial (PDF, 239 kB)

Byggnadsmekanik (PDF, 240 kB)

Datavetenskap (PDF, 251 kB)

Elektrisk mätteknik (PDF, 235 kB)

Elektroteknik (PDF, 254 kB)

Energivetenskaper (PDF, 235 kB)

Fysik (PDF, 343 kB)

Förpackningslogistik (PDF, 238 kB)

Geoteknik (PDF, 237 kB)

Hållfasthetslära (PDF, 236 kB)

Immunteknologi (PDF, 236 kB)

Industridesign (PDF, 243 kB)

Industriell automation (PDF, 238 kB)

Industriell ekonomi (PDF, 238 kB)

Industriell elektroteknik (PDF, 238 kB)

Industriell miljöekonomi (PDF, 237 kB)

Installations- och klimatiseringslära (PDF, 233 kB)

Kemiteknik (PDF, 235 kB)

Konstruktionsteknik (PDF, 237 kB)

Livsmedels- och Formuleringsteknik (PDF, 238 kB)

Maskinvetenskaper (PDF, 240 kB)

Matematik (PDF, 271 kB)

Matematisk statistik (PDF, 241 kB)

Materialkemi (PDF, 233 kB)

Miljöpsykologi (PDF, 234 kB)

Numerisk analys (PDF, 235 kB)

Organisk kemi (PDF, 242 kB)

Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap (PDF, 237 kB)

Polymerteknologi (PDF, 242 kB)

Reglerteknik (PDF, 236 kB)

Rehabiliteringsteknik (PDF, 248 kB)

Risk och säkerhet (PDF, 240 kB)

Teknik och samhälle (PDF, 237 kB)

Teknisk akustik (PDF, 237 kB)

Teknisk geologi (PDF, 236 kB)

Teknisk mikrobiologi (PDF, 243 kB)

Teknisk vattenresurslära (PDF, 235 kB)

Tillämpad biokemi (PDF, 243 kB)

Transformativ innovation (PDF, 339 kB)

Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (PDF, 235 kB)


Individuell studieplan

En individuell studieplan ska finnas för var och en som antagits till utbildning på forskarnivå. Studieplanen ska följas upp och uppdateras minst en gång per år. 

Den individuella studieplanen är ett stöd för din utveckling och studiernas fortskridande. Vid samtalen deltar du tillsammans med samtliga handledare samt företrädare för institutionen. De individuella studieplanssamtalen behandlar dina studier, handledning, fysiska miljö och psykiska miljö. Samtalen ska kunna leda till ömsesidiga överenskommelser samt åtgärder för att förbättra dina studier. Samtalen ska gynna ditt arbete och ska äga rum minst en gång om året - eller oftare vid behov. 

Resultatet av samtalet dokumenteras i en individuell studieplan som anknyter till tidigare individuella studieplaner. För varje doktorand som inte skriftligen meddelat att studierna avbrutits ska det finnas en skriftligen upprättad individuell studieplan. Studieplanen ska vara realistisk och främja att forskarutbildningens mål kan uppfyllas samt fastställa innehåll, riktlinjer och omfattning av avhandlingsarbetet och kursdelen. Dessutom klargör den individuella studieplanen i övrigt doktorandens, handledarnas och institutionens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. 

Den första individuella studieplanen upprättas i samband med att studierna påbörjas, dock senast 2 månader efter detta datum. Därefter sker samtal kring planen och uppdatering av densamma minst en gång per år.

Efter underskrift av doktorand, handledare och företrädare för institutionen fastställs den individuella studieplanen av prefekten. Om dessa inte kan enas fastställs planen av ordförande för forskarutbildningsnämnden vid LTH. Om prefekten är handledare för doktoranden fastställs studieplanen av ställföreträdande prefekt. 


Slutgranskning av individuell studieplan

Från och med 1 mars 2022, införs slutgranskning av den individuella studieplanen. Slutgranskningen görs inför doktorsexamen men inte inför licentiatexamen.

ISP inloggning krävs

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20