Hoppa till huvudinnehåll

Lön och andra villkor

Kvinna skrattar. Photo: Unsplash.

Alla forskarstuderande/doktorander vid LTH har rätt till handledning, resurser på sin institution och goda studievillkor. Detta gäller oavsett om du är anställd som doktorand vid LTH, är industridoktorand eller om din forskarutbildning finansieras av ett stipendium. Däremot skiljer sig arbetsvillkoren åt beroende på vilken finansiering du har, mer om detta nedan.

Doktorand anställd vid LTH

Du är anställd som doktorand vid LTH, får din lön och dina anställningsförmåner via LTH och Lunds universitet. 
 

En särskild lönesättning tillämpas för dig som doktorand. Ingångslönerna för nya doktorander är fastställd av LTH. Doktorandlönen höjs sedan i etapper enligt en lönestege när 60, 120 respektive 180 högskolepoäng har uppnåtts.

Utöver detta höjs lönen med ett schablonbelopp som fastställs i samband med varje lönerevision.

Etapplyft vid LTH

60 högskolepoäng – 1 100 kr
120 högskolepoäng – 1 100 kr
180 högskolepoäng – 600 kr
Vid doktorsexamen – 1 500 kr (utbetalas efter ansökan från doktoranden månadsskiftet efter beslut om examen).

Det är din huvudhandledare tillsammans med institutionens prefekt som bedömer hur många högskolepoäng du har uppnått. Lämpligtvis sker en avstämning vid den årliga uppdateringen av din individuella studieplan.

När du har uppnått en etapp fyller du i nedanstående blankett och lämnar för underskrift av huvudhandledare och prefekt. Blanketten är sedan underlag för registrering av kompetens och löneökning. Registreringen görs av handläggare på kansliet.

Det är ditt ansvar att se till att ansökan om etapplyft/lönehöjning skickas in. Det är bara möjligt att betala ut lönehöjningen maximalt 6 månader retroaktivt.

Blankett för höjning av doktorandlön efter uppnådd etapp (HR-webben LU)
Leta efter rubriken Etapplyft för doktorander

 

Anställd som doktorand efter 1 augusti 2023

  • 120 högskolepoäng – 2 300 kronor
  • 180 högskolepoäng - 1 200 kronor
  • Vid doktorsexamen – 1 500 kr (utbetalas efter ansökan från doktoranden månadsskiftet efter beslut om examen).

Fakultet beslutar om etapphöjning till doktorand efter registrering av uppnådd andel av forskarutbildning en i Ladok. Arbete med att ta fram rutiner för hantering av etapplyft pågår. Sidan kommer att uppdateras med information.

Personalsystemet Primula

Vill du se ditt lönebesked, ansöka om semester eller andra ärenden rörande din anställning så loggar du in i personalsystemet Primula och går in under "Min sida".

Logga in i Primula

Statens Servicecenter (SSC)

Statens servicecenter (SSC) sköter all lönehantering och löneutbetalningar för Lunds universitet. Läs mer på LTHin om när du ska vända dig till SSC.

Ärenden för SSC (LTHin, inloggnins krävs)

 

Läs mer om sjukfrånvaro, semester och ledighet på LTHin.

Sjukfrånvaro, semester och ledighet, LTHin (inloggning krävs)

Friskvårdsersättning, friskvårdstimme, betalkort samt viss ersättning för sjukvård och läkemedel. Här får du veta mer om förmånerna du har som anställd vid Lunds universitet.

Förmåner (Medarbetarwebben, LU)

På medarbetarwebben finns olika kontaktvägar för att få fackligt stöd.

Doktorander och fackligt stöd (Medarbetarwebben LU)

Industridoktorand

Som industridoktorand är du anställd vid ett företag, vid ett annat universitet eller myndighet och är samtidigt antagen till forskarstudier vid LTH. I och med antagningen har du som doktorand rätt att få handledning och få ta del av andra resurser på din institution. Du är också försäkrad under din vistelse i LTH:s lokaler. Övriga villkor (t.ex. ansvarsfördelning och immateriella rättigheter) regleras i ett avtal mellan LTH och din arbetsgivare. Anställningsvillkor och lön regleras av din arbetsgivare.

Stipendiefinansierad doktorand

Vid LTH finns det också doktorander som finansieras genom vissa externa stipendier.

Om dina forskarstudier finansieras med ett stipendium har du samma rättigheter som övriga antagna doktorander vid LTH avseende din forskarutbildning, gällande individuell studieplan, handledning, disputation, examination, avhandling osv. Däremot är du inte anställd vid LU/LTH och har inte rätt till förmåner så som pension, föräldrapenningtillägg, ersättning för läkemedel etcetera. 

Du som stipendiat har en försäkring via Kammarkollegiet som ska täcka inkomstförlust under sjukdom eller föräldraledighet samt också en arbetsskadeförsäkring (vid skada under arbetstid samt på väg till eller från arbetet).

Genom din antagning som doktorand har du också rätt att få stöd och hjälp från Lunds universitets företagshälsovård vid arbetsrelaterad ohälsa.

Försäkringar för stipendiater (Medarbetarwebben LU)

Stipendiefinansierade doktorander (Kammarkollegiets webbsida)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-12-08

Information om migrationsfrågor