Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsgranskning av avhandling

Sedan november 2020 ska en doktorsavhandling genomgå en förhandsgranskning inför disputationen. 

Instruktioner

Alla doktorsavhandlingar vid LTH ska genomgå förhandsgranskning före disputation. På denna sida samlas praktisk information som ska fungera som komplement till de definierade riktlinjerna för förhandsgranskning ovan. 

Syftet med förhandsgranskningen är att bedömarna, det vill säga opponent och ledamöter i betygsnämnd, ska ge återkoppling på om avhandlingen är granskningsbar och i sådan kvalité att den går att försvara. Detta är inte ett förhandsgodkännande av avhandlingen och är inte en garanti för en godkänd disputation. 

När ska förhandsgranskningen genomföras? 

Förhandsgranskningen ska genomföras efter att betygsnämnd och opponent blivit beslutade. Förhandsgranskningen ska vara klar senast sex veckor före disputation. En förhandsgranskning förväntas ta cirka två veckor i anspråk och manuskriptet skickas därför för förhandsgranskning senast åtta veckor före disputation. 

Distribution av manuskript till granskarna 

Ett manuskript av avhandlingen ska skickas till granskarna, det vill säga opponenten och ledamöterna i betygsnämnden. Manuskriptet kan vidareutvecklas från den version som skickats vid anmälan till disputation innan det distribueras för förhandsgranskning. För sammanläggningsavhandlingar ska även ingående artiklar i minst manuskriptform skickas. 

Om opponent eller ledamot i betygsnämnden byts ut sent i processen, behöver inte ersättaren förhandsgranska avhandlingen. 

Hantera svar från granskarna 

Granskaren anger om avhandlingen är redo att försvaras, eller om denne avråder från disputation. Om det senare skulle bli aktuellt, ska granskaren även motivera sitt ställningstagande. Svaren skickas antingen via ett e-postmeddelande eller genom att fylla i den förhandsgransknings blankett som skickas med avhandlingen från disputationssystemet. I det fall någon granskare inte svarar, trots påminnelse, bör det tolkas som att denne samtycker till att avhandlingen försvaras. 

I det fall någon av granskarna anger att avhandlingen inte är försvarbar, ska det ses som en rekommendation att skjuta upp disputationen men det är tillåtet att gå vidare till disputation enligt den ursprungliga planen. Beslut om genomförande fattas efter dialog mellan doktorand, handledare och institutionens prefekt och/eller studierektor. Den av LTH:s forskarutbildningsledare som samordnar institutionen ska bli informerad i det fall en granskare avråder från disputation. 

Systemet för registrering av disputation används för att hantera granskarnas svar.

Vidare instruktioner

Se PDF'en "Manual för disputationssystemet" som finns länkad på den här webbsidan för ytterligare instruktioner.

Manual för disputationssystemet

I denna manual beskrivs hur du bokar, registrerar och hur förhandsgranskning av disputationen görs.

Manual disputation (PDF, 585 kB, ny flik)

Förhandsgranskning av avhandling för betygsnämnd / opponent

Denna blankett används av granskarna för förhandsgranskning.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20