Hoppa till huvudinnehåll

Licentiat

Utbildning till licentiat kan antingen vara en självständig utbildning inom ramen för extern finansiering, såsom industridoktorand, eller som en del av en fullständig doktorsutbildning. Forskarutbildning som inkluderar eller avslutas med licentiatexamen får anordnas i samtliga forskarutbildningsämnen vid LTH. 

Utbildningen till licentiat omfattar 120 högskolepoäng, uppdelat i en kursdel och en uppsatsdel. Hur poängen kan fördelas mellan kurser och uppsats anges i allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.  

Av den individuella studieplanen ska det framgå om utbildningen ska leda till en licentiatexamen, antingen som utbildningens slutmål eller som en etapp mot doktorsexamen.  

Licentiatuppsats 

Den vetenskapliga uppsatsen ska omfatta minst 60 högskolepoäng men omfattningen kan variera mellan olika forskarutbildningsämnen och framgår av den allmänna studieplanen. Uppsatsen bör till sin utformning likna en doktorsavhandling, men är mindre omfattande. Uppsatsen kan vara en monografi eller bestå av separata artiklar med en sammanfattning/kappa.  

Licentiatseminarium 

Licentiatuppsatsen ska försvaras muntligen vid ett offentligt seminarium. Licentiatseminarium får äga rum mellan den 15 augusti till och med fredagen före midsommar, med undantag för tiden mellan den 22 december och 6 januari. Vid seminariet ska det finnas en ordförande och det ska utses en opponent och en examinator. Det är prefekt som utser examinator och opponent samt beslutar om tidpunkt för och kungörelse av licentiatseminariet. Dessa beslut får endast delegeras till studierektor för utbildning på forskarnivå, men inte till din handledare.

Opponent 

Opponenten utses att granska uppsatsen och diskutera det vetenskapliga innehållet med licentianden/doktoranden under seminariet. Den som opponerar ska inneha doktorsexamen och får inte vara verksam vid den egna fakulteten eller institutionen, om inte särskilda skäl föreligger. Om det finns särskilda skäl kan LTH:s rektor medge att reglerna för opponent frångås. 

Examinator 

Licentiatuppsatsen betygsätts av en av prefekten utsedd lärare, examinator. Licentiandens/doktorandens handledare får inte utses till examinator. Vid betygssättningen ska examinatorn ta hänsyn till innehållet i uppsatsen och försvaret av den vid seminariet. Uppsatsen ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Om uppsatsen bedöms som underkänd ska detta motiveras skriftligen.

Kungörelse

Kungörelsen ska ske minst tre veckor innan licentiatseminariet. Kungörelsen ska innehålla uppgifter om den forskarstuderandes namn, forskarutbildningsämne, uppsatsens titel och omfattning i högskolepoäng, examinator, opponent samt tid och plats för seminariet. Vid tillkännagivandet ska den vetenskapliga uppsatsen finnas tillgänglig för att det ska vara möjligt att granska uppsatsen vid seminariet. Var uppsatsen finns tillgänglig annonseras i kungörelsen.  

Tryckning av uppsatsen

Institutionen svarar för kostnaderna för tryckningen av uppsatsen. Du har rätt att erhålla 20 exemplar av uppsatsen för eget bruk. 

Intyg om godkänd licentiatuppsats 

Efter godkänt seminarium registreras licentiatuppsatsen i Ladok av LTH kansli. För att detta ska kunna göras behöves blanketten ”Intyg om godkänd licentiatuppsats” fyllas i och skickas i original till LTHs kansli, hämtställe 55. 

Blanketten finns på LTHin och skrivs under av examinator och prefekt. 


Relevanta dokument

Se "Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid LTH" på sidan Mina doktorandstudier.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-11-25