Hoppa till huvudinnehåll

Handledning

Varje doktorand ska ha en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Den som utses till huvudhandledare ska inneha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt som utgångspunkt vara tillsvidareanställd som lärare vid Lunds universitet. Handledare ska ha genomgått handledarutbildning eller bedömts ha motsvarande kompetens. Huvudhandledaren har det primära ansvaret handledningsprocessen under doktorandens studietid, bland annat vad gäller uppföljning av den individuella studieplanen och att ge stöd i det löpande arbetet. 

Handledningens omfattning 

Du har rätt till aktiv handledning omfattande minst 4 timmar per månad. En mer detaljerad plan för handledning fastställs i den individuella studieplanen. 

Konflikthantering och byte av handledare 

Under forskarutbildningen är det viktigt att relationen mellan dig och handledarna fungerar bra och professionellt. Vid behov ska ny huvudhandledare eller biträdande handledare utses. Sådana beslut fattas av prefekt och registreras i Ladok av institutionen. Vid LTH finns en handlingsplan för att förebygga och hantera konflikter mellan dig och din handledare, se dokumentet "Ömsesidiga etiska riktlinjer för relationen mellan handledare och forskarstuderande" nedan. Det finns även riktlinjer för doktorander och handledare avseende konflikthantering samt byte av handledare. 

Förvaltningslagen reglerar jävsgrunder vid handläggning av ärenden hos myndigheter, vilket inkluderar Lunds universitet. Det finns olika situationer under en forskarutbildning då en jävssituation kan uppstå och relationen handledare/doktorand är ett exempel. Du och din handledare bör upprätthålla en professionellt hjälpsam personlig relation och undvika privata förhållanden som riskerar att försätta parterna i intressekonflikter på arbetsplatsen. Om ett privat förhållande ändå uppstått är det ditt och handledarens ansvar att snarast ta initiativ till handledarbyte. 

Övriga resurser

I universitetets åtaganden ingår att tillhandahålla dig:  

  • information om och introduktion till utbildningen och till institutionens forskning och forskargrupper, seminarieverksamhet och annan liknande verksamhet, samt om möjligheterna att organisera sig studentfackligt,  
  • arbetsplats, tillgång till dator, telefon, universitetets e-postadress samt de övriga resurser som krävs för att genomföra din utbildning på forskarnivå,  
  • möjlighet att fortlöpande få ditt vetenskapliga arbete diskuterat vid seminarier eller motsvarande. 

Indragning av resurser 

Rätten till handledning och övriga resurser för en doktorand är dock inte villkorslöst. Om en du inte fullgör dina åtaganden enligt den individuella studieplanen kan rätten till handledning och resurser dras in. Ett sådant beslut fattas av LU:s rektor, men innan dess ska både du och din handledare få yttra er om ärendet.  

Information via Lunds universitet

Se "Föreskrifter Forskarutbildning" på Medarbetarwebben LU

Se "Handläggning av beslut av indragning och återfående av rätten till handledning och andra resurser för en doktorand" på Medarbetarwebben LU

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20