Institutionstjänstgöring och studentrepresentation

Institutionstjänstgöring får omfatta högst 20 procent av arbetet på heltid. Vid partiell tjänstledighet ska den egna utbildningen omfatta minst 50 procent innan institutionstjänstgöring kan vara aktuell.  

Som institutionstjänstgöring räknas arbete med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Även deltagande i sådan pedagogisk utbildning som inte ingår i utbildningen men krävs för den undervisning som du ska bedriva.  

Högskolepedagogisk utbildning

För att undervisa på grund- och avancerad nivå behöver doktoranden ha genomgått Högskolepedagogisk introduktionskurs, 5 högskolepoäng.

Forskarutbildningskurser

Institutionstjänstgöring i din individuella studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) är viktig för dokumentation av planering och uppföljning av institutionstjänstgöring, både i form av tidsåtgång (aktivitet) och innehåll. I varje doktorands ISP ska det för varje kalenderhalvår anges vilken aktivitetsgrad som forskarutbildningen respektive institutionstjänstgöringen omfattar i förhållande till heltid. Detta görs både som planering och som faktiskt utfall. I ISP ska även institutionstjänstgöringens innehåll och relation till forskarutbildningen beskrivas och följas upp.   

Individuell studieplan

Medverkan i studentorganisationer eller studentrepresentation

Medverkan i studentorganisationer inom LTH och Lunds universitet är något som ligger utanför den egna utbildningen och som är ett skäl för förlängning av doktorandtjänsten.

Riktlinjer för förlängning av anställning för doktorand som innehaft förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation (kallas uppdrag) inom organ vid LTH utgår från Lunds universitets riktlinjer. Anpassningar, förtydligande och rekommendationer som gäller för LTH tas upp i dokumentet nedan.

Handläggning för förlängning av doktorandanställning på LTH

  1. Förlängning av anställning ska initieras av doktoranden. Blanketten "Begäran om förlängning av anställning som doktorand pga förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och/eller studentrepresentation fylls i. Blanketten finns på LTHin, se länk "Anställning" nedan.
  2. Doktoranden presenterar blankett och övriga underlag för sin huvudhandledare. Den individuella studieplanen uppdateras med antal dagar som lagts på uppdrag.
  3. Doktoranden presenterar dokumentationen för ansvarig prefekt, som godkänner eller avslår. Vid avslag ska en skriftlig motivering lämnas till doktoranden.
  4. Vid godkänd förlängning ska prefekten, via institutionens personaladministratör registrera en förlängning av doktorandens anställning i universitetets rekryteringssystem. Ärendet hanteras som en normal förlängning av anställning som doktorand. Den signerade blanketten diarieförs av institutionen.

Relevanta dokument och länkar

LTH

Riktlinjer för förlängning av anställning som doktorand pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation vid LTH (PDF, 400 kB, ny flik)

Anställning (LTHin)

Lunds universitet

Se dokumentet "Riktlinjer för förlängning av anställning som doktorand pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation vid Lunds universitet"

Regler – utbildning (Medarbetarwebben LU)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-11-03