Hoppa till huvudinnehåll

Kurser som ges regelbundet

Nedan visas en översikt över alla forskarutbildningskurser som finns i LTH:s kursdatabas (FUD) och som ges med viss regelbundenhet. Här ser du även ungefär hur ofta en kurs brukar gå, men notera att det kan variera. Om du vill veta mer om en kurs och nästa ev. planerade kursomgång, kontakta institutionen som ger kursen.

Har kursen ett kurstillfälle så finns den också på sidan med aktuella kurser.

LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Kursplaner
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
VT 2016
GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2012
VT 2016
GEM011F Projektledning i FoU-projekt (4.5 hp)
Project Management in R&D Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2015
GEM016F Projektledning i FoU-projekt, fördjupningskurs (4.5 hp)
Project Management in R&D Projects, Specialisation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM017F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt, fördjupningskurs (3.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects, Specialisation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2015
GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2019
GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM080F Experimentell forskningsmetodik (7.5 hp)
Experimental Methodology in Research
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2020
GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2020
GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
HT 2020
GEM095F Hantering av forskningsdata - en introduktion till praktisk datahantering (3.0 hp)
Research Data Management - An Introduction Course to Practical Data Management
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2022
GEM100F Att kommunicera forskning (5.0 hp)
Communicating Research
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2023

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Kursplaner
AAA035F Temporalitet (tendenser i arkitektur- och urbanforskning) (5.0 hp)
Temporality (Tendencies in Architectural and Urban Research)
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2014
AAM001F Miljöpsykologisk orientering (7.5 hp)
A Review of Environmental Psychology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
EDA045F Programanalys (7.5 hp)
Program Analysis
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2018
EDA090F Avancerad tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Advanced Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
EDAA45F Programmering, grundkurs (Scala) (7.5 hp)
Introduction to Programming with Scala
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2018
EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2017
EDAF80F Datorgrafik (7.5 hp)
Computer Graphics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAG05F Agil programvaruutveckling (7.5 hp)
Agile Software Development
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EDAN01F Constraint-programmering (7.5 hp)
Constraint Programming
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
EDAN20F Språkteknologi (7.5 hp)
Language Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
EDAN35F Högpresterande datorgrafik (7.5 hp)
High Performance Computer Graphics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN40F Funktionsprogrammering (7.5 hp)
Functional Programming
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
EDAN55F Avancerade algoritmer (7.5 hp)
Advanced Algorithms
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN70F Projekt i datavetenskap (7.5 hp)
Project in Computer Science
Kursen brukar ges två gånger per termin.
HT 2017
EDAN75F Optimerande kompilatorer (7.5 hp)
Optimising Compilers
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
VT 2018
EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EDAP10F Flertrådad programmering (7.5 hp)
Concurrent Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
EDAP25F Distribuerade system (7.5 hp)
Distributed Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2022

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Kursplaner
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2015
FAF030F Introduktionskurs för nya forskarstudenter i fysik (1.5 hp)
Introduction Course for New Doctoral Students in Physics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2022
FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAFF20F Multispektral avbildning (7.5 hp)
Multi-spectral Imaging
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2014
FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
HT 2017
FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2018
FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2019
FBRN10F Biofotonik (7.5 hp)
Biophotonics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2015
FFFN01F Avancerad framställning av nanostrukturer (7.5 hp)
Advanced Processing of Nanostructures
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2022
FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering (5.0 hp)
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2019
FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
VT 2014
FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2016
FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2016
FMFN05F Kaos (7.5 hp)
Chaos
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019

Immunteknologi

Kurskod Namn Kursplaner
KIM011F Tumörbiologi (7.5 hp)
Tumor Biology
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2014
KIM020F Avancerad biologisk masspektrometri (15.0 hp)
Advanced Biological Mass Spectrometry
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
KIM030F Vetenskaplig utblick (7.5 hp)
Scientific Outlook
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2013
KIM035F Seminariekurs i immunteknologi och proteomik (6.0 hp)
Current Advances in Immunotechnology and Proteomics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2014
KIM040F Vetenskaplig utblick (5.0 hp)
Scientific Outlook
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2015
KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2020
KIM085F Proteomik (3.0 hp)
Proteomics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Kursplaner
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2020
BMEA01F Medicin för tekniker (6.0 hp)
Medicine for Engineers
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2020
BMEF10F Sensorteknik (7.5 hp)
Transducer Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2023
HT 2024
BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
HT 2024
BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
BMEN30F Neuroteknik (7.5 hp)
Neuroengineering
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
BMEN35F Datadriven hälsa (7.5 hp)
Data-driven Health
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2022
BMEN45F Fysisk akustik (7.5 hp)
Physical Acoustics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2023
HT 2024
EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
HT 2024
EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
HT 2019
EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2017
EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EIEN01F Mekatronik, industriell produktframtagning (10.0 hp)
Mechatronics, Industrial Product Design
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2022
EIEN10F Vindkraftsystem (7.5 hp)
Wind Power Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EIEN15F Elkraftsystem (7.5 hp)
Electric Power Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
HT 2022
EIEN20F Elmaskinkonstruktion (7.5 hp)
Design of Electrical Machines
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2021
EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019
EIEN35F Automation för komplexa system (7.5 hp)
Automation for Complex Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019
EIEN41F El- och elhybridfordonsteknik (7.5 hp)
Electric and Electric Hybrid Vehicle Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EIEN45F Tillämpad Mekatronik (10.0 hp)
Applied Mechatronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EIEN50F Automation (7.5 hp)
Automation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
EIEN55F Kraftelektronik - komponenter och omvandlare (7.5 hp)
Power Electronics - Devices and Converters
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
EIEN60F Tillämpad kraftelektronik (7.5 hp)
Applied Power Electronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
VTG005F Tillämpade ytnära geofysiska metoder: teori, inhämtning och bearbetning med anpassningar till olika forskningsfrågor (7.5 hp)
Near-surface Applied Geophysical Methods: Theory, Acquisition and Processing with Adaptations to Different Research Questions
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2022
VTGN01F Fältundersökningsmetodik (7.5 hp)
Field Investigation Methodology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
VTGN10F Grundvattenteknik (7.5 hp)
Groundwater Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Kursplaner
VBE020F Forskningsmetoder (5.0 hp)
Research Methods
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2021
VBK005F Stabilitetsteori (7.5 hp)
Structural Stability
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2015
VBM002F Introduktion till isoterm kalorimetri (4.5 hp)
Introduction to Isothermal Calorimetry
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2021
VRS001F Genus, kris och klimatanpassning (3.0 hp)
Gender, Disasters and Climate Risk
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
VRS005F Teorier om makt (7.5 hp)
Theories of Power
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
VT 2020
VRS010F Kritisk granskning av doktorsavhandlingar i risk, säkerhet och krishantering (7.5 hp)
Critical Review of Doctoral Dissertations in Risk, Safety and Crisis Management
Kursen brukar ges två gånger per termin.
VT 2022
VRSN45F Kritiska Infrastrukturers resiliens (7.5 hp)
Critical Infrastructure Resilience
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
VVR050F Avancerad hydraulik (7.5 hp)
Advanced Hydraulics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2017
VVR065F Introduktion till teknisk vattenresurslära (3.0 hp)
Introduction to Water Resources Engineering
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2019
VVR070F Hållbara städer och samhällen (7.5 hp)
Sustainable Cities and Communities
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Business Models and Business Model Innovation
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2017
HT 2022
INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2018
HT 2022
INT005F Hållbar affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Sustainable Business Model Innovation
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2023
MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
HT 2022
MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2015
HT 2022
HT 2023
MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
HT 2020

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Kursplaner
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EDIN05F Matematisk kryptologi (7.5 hp)
Mathematical Cryptology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
EIT046F Köteori (7.5 hp)
Queuing Theory
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2013
EIT070F Elektromagnetisk fältteori, avancerad kurs (12.0 hp)
Electromagnetic Theory, Advanced Course
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2013
EIT075F Datoraritmetik: algoritmer och arkitekturer (7.5 hp)
Computer Arithmetic: Algorithms and Architectures
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EIT085F Digitala filter och signalbehandling (7.5 hp)
Digital Filters and Signal Processing
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EIT090F Heltalsprogrammering (7.5 hp)
Integer Programming
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2014
EIT095F Kretskonstruktion för låg effekt (7.5 hp)
Low Power Circuit Design
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2014
EIT100F Konstruera, bygg och testa ett radarsystem (7.5 hp)
Design, Build and Test a Radar System
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EIT175F Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare (7.5 hp)
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EITF20F Datorarkitektur (7.5 hp)
Computer Architecture
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EITF80F Elektromagnetisk fältteori (7.5 hp)
Electromagnetic Fields
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITN65F Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion (7.5 hp)
Measurement and Modeling of the Central Nervous System Function
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
EITN70F Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation (7.5 hp)
Channel Coding for Reliable Communication
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EITN75F Design av trådlösa system (7.5 hp)
Wireless System Design Principles
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITN80F Elektrodynamik (7.5 hp)
Electrodynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITP05F Nanoelektronik (7.5 hp)
Nanoelectronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITP25F Minnesteknologi för maskininlärning (7.5 hp)
Memory Technology for Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
EITP40F Maskininlärning för sakernas internet (IoT) (7.5 hp)
Machine Learning for Internet of Things (IoT)
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2022
ETEN01F Mikrovågsteori (7.5 hp)
Microwave Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETEN05F Elektromagnetisk vågutbredning (7.5 hp)
Electromagnetic Wave Propagation
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN10F Kanalmodellering för trådlös kommunikation (7.5 hp)
Channel Modelling for Wireless Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN25F Analog IC konstruktion (7.5 hp)
Analogue IC-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN30F Integrerad radioelektronik (7.5 hp)
Integrated Radio Electronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN45F DSP-design (7.5 hp)
DSP-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN55F Integrerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Integrated AD and DA Converters
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN60F Avancerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Advanced AD/DA Converters
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN65F Radioprojekt (7.5 hp)
Radio Project
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
ETIN75F Avancerad analog design (7.5 hp)
Advanced Analogue Design
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETS061F Simulering (7.5 hp)
Simulation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
ETSN10F Nätverksarkitektur och prestanda (7.5 hp)
Network Architecture and Performance
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
MMVN05F Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7.5 hp)
Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
MVK020F Motorstyrning (5.0 hp)
Engine Control
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2013
MVK025F Bränslecellteknologi (6.0 hp)
Fuel Cell Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
MVK030F Experimentell metodik (7.5 hp)
Experimental Methodology
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
MVK045F Turbulent förbränning (7.5 hp)
Turbulent Combustion
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2020
MVK161F Värme- och massöverföring (9.0 hp)
Heat and Mass Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
MVKF15F Grundläggande fordonssystem (7.5 hp)
Introduction to Vehicle Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
HT 2020
MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder (7.5 hp)
Multiphase Flow - Theory, Modelling and Numerical Methods
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller (7.5 hp)
Hydrogen, Batteries and Fuel Cells
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
MVKP55F Fordonsteknik (7.5 hp)
Automotive Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2023

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Kursplaner
VTS001F Metodkurs inom teknik och samhälle (7.5 hp)
Methodology Course at Technology and Society
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2022
VTV010F Utvärdering av ITS applikationer (7.5 hp)
Evaluation of ITS Applications
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
VTV025F Transportforskningsmetoder och verktyg (7.5 hp)
Transport Research Tools and Methods
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2021
VTV030F Järnvägskapacitet och punktlighet för doktorander (7.5 hp)
Railway Capacity and Punctuality for PhD Students
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2023

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Kursplaner
FMS210F Kemometri (7.5 hp)
Chemometrics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2021
KET095F Industriella bioraffinaderier (7.5 hp)
Industrial Biorefineries
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2017
VT 2021
KET100F Populärvetenskapligt skrivande för vattenforskare (3.0 hp)
Popular Science Writing for Water Researchers
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
KET105F Katalys (2.0 hp)
Catalysis
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2016
KET130F Forskningsmetodik (3.0 hp)
Research Methodology
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2021
KETN01F Processimulering (7.5 hp)
Process Simulation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
KETN10F Tillämpade transportprocesser (7.5 hp)
Applied Transport Phenomena
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2014
KETN30F Biokemisk reaktionsteknik (7.5 hp)
Biochemical Reaction Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
KFK025F Yt- och kolloidkemi (7.5 hp)
Surface and Colloid Chemistry
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
KLG010F Vetenskaplig orientering i livsmedels- och formuleringsteknik (5.0 hp)
Scientific Orientation in Food and Formulation Engineering
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
KLG020F Röntgen- och neutronmetoder i livsmedelsteknologi (3.0 hp)
X-ray and Neutron Methods in Food Science & Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2024
KLG100F Handledning och högskolepedagogik i praktiken (7.5 hp)
Advising and Higher Education Pedagogics in Practise
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
KLG105F Forskningsmetodik (3.0 hp)
Research Methodology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
KLG110F Forskningsetik och vetenskaplig redlighet (2.0 hp)
Research Ethics and Disciplinary Rectitude
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
KLG115F Vetenskaplig kommunikation (7.5 hp)
Scientific Communication
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2020
KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
KLGN20F Livsmedelsteknik (7.5 hp)
Food Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2022
KNLN01F Human nutrition (7.5 hp)
Human Nutrition
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening (7.5 hp)
Advanced Wastewater Treatment
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019

Internationella miljöinstitutet

Kurskod Namn Kursplaner
MIM001F Utvärdering av miljöpolicy (5.0 hp)
Environmental Policy Evaluation
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2018
MIM005F Artikelinkubator för tvärvetenskaplig forskning (8.0 hp)
Interdisciplinary Article Incubator
Kursen brukar ges två gånger per termin.
HT 2017
MIM010F Omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle (7.5 hp)
Governance and Approaches for Low-Carbon and Resource Efficient Economies (LCREE)
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2019

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
KAK050F Kromatografisk analys (7.5 hp)
Chromatographic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
KAS020F Fronter i organisk syntes (7.5 hp)
Frontiers in Organic Synthesis
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2020
KASN20F Polymerfysik (7.5 hp)
Polymer Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
KASN25F Polymerkemi (7.5 hp)
Polymer Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
KBK001F Protein Spectroscopy (3.0 hp)
Protein Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
KBK031F Enzymteknologi (7.5 hp)
Enzyme Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
KBT005F Entreprenörskap inom bioteknik (7.5 hp)
Entrepreneurship in Biotechnology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
KMB002F Avancerad mikrobiologi (15.0 hp)
Advanced Microbiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
KMB010F Avancerad mikrobiell fysiologi (7.5 hp)
Advanced Microbial Physiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2015
KMB025F DNA-amplifieringsteknik (3.0 hp)
DNA Amplification Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2022
KMBN05F Metabolic Engineering (7.5 hp)
Metabolic Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013

Maskinvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
FMEN02F Flerkroppsdynamik (7.5 hp)
Multibody Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2018
FMEN11F Mekaniska vibrationer (7.5 hp)
Mechanical Vibrations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
FMEN21F Kontinuumsmekanik (7.5 hp)
Continuum Mechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
FMEN25F Nanomekanik och flerskalig modellering (7.5 hp)
Nano Mechanics and Multiscale Modelling
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
FMEN30F Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter (7.5 hp)
Fatigue
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MMEN01F Transmissioner - dimensionering (7.5 hp)
Transmissions - Dimensioning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2022
MMEN05F Transmissioner - dynamik (7.5 hp)
Transmissions - Dynamics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2022

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
HT 2021
FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FMA131F Analytiska funktioner (6.0 hp)
Analytic Functions
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2020
FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA320F Vetenskaplig programmering i Python och Fortran (7.5 hp)
Scientific Computing with Python and Fortran
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2024
FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
FMAF10F Tillämpad matematik - Linjära system (5.0 hp)
Applied Mathematics - Linear Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2013
FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2016
FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FMAN61F Optimering (7.5 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
FMAN65F Matematiska strukturer (6.0 hp)
Mathematical Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FMAP01F Praktisk kunskapsteori för matematik (7.5 hp)
Applied Epistemology of Mathematics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2022
FMAP05F Linjär och kombinatorisk optimering (7.5 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2022
FMN015F Finita volymmetoder (7.5 hp)
Finite Volume Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2014
FMN020F Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik (7.5 hp)
Iterative Solution of Large Scale Systems in Scientific Computing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2016
FMNN01F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2024
FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
FMNN40F Numeriska simuleringar av flödesproblem (7.5 hp)
Numerical Simulations of Flow Problems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2014
FMSF05F Sannolikhetsteori (7.5 hp)
Probability Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2020
FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSF65F Försöksplanering (7.5 hp)
Design of Experiments
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2020
FMSF90F Dataanalys: statistisk inlärning och visualisering med projekt (7.5 hp)
Data Analysis: Statistical Learning and Visualization with Project
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
FMSN15F Statistisk modellering av multivariata extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Multivariate Extreme Values
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2020
FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSN25F Prissättning av derivattillgångar (7.5 hp)
Valuation of Derivative Assets
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSN30F Linjär och logistisk regression (7.5 hp)
Linear and Logistic Regression
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2020
FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys (7.5 hp)
Stationary and Non-stationary Spectral Analysis
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
FMSN45F Matematisk statistik, tidsserieanalys (7.5 hp)
Mathematical Statistics, Time Series Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSN55F Statistisk modellering av extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Extreme Values
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
FMSN60F Finansiell statistik (7.5 hp)
Financial Statistics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2018
MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MATP29F Fördjupningskurs till integrationsteori (7.5 hp)
Specialised Course on Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2018
MATP33F Grupp- och ringteori (7.5 hp)
Group and Ring Theory
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2021
MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
NUMN19F Numerisk approximation (7.5 hp)
Numerical Approximation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021

Reglerteknik

Kurskod Namn Kursplaner
FRT140F Projekt i reglerteknik (7.5 hp)
Project in Automatic Control
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRT145F Systemmodellering och -identifiering (7.5 hp)
System Modeling and Identification
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRT150F Matematisk modellering, fortsättningskurs (4.5 hp)
Mathematical Modelling, Advanced Course
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRT275F Experimentdesign och prototypframtagning (10.0 hp)
Experimental Design and Prototyping
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2022
FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN05F Olinjär reglering och servosystem (7.5 hp)
Non-Linear Control and Servo Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRTN10F Flervariabel reglering (7.5 hp)
Multivariable Control
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRTN15F Prediktiv reglering (7.5 hp)
Predictive Control
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN20F Marknadsstyrda system (7.5 hp)
Market-Driven Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN25F Processreglering (7.5 hp)
Automatic Process Control
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2016
FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2023-06-09