Hoppa till huvudinnehåll

Examen

Ansök om examensbevis

Examensbevis utfärdas genom Lunds universitets Examensavdelning efter du skickat in din ansökan. Ansökan kan i normalfallet göras via Ladok. Läs mer om hur du ansöker om din examen på Lunds universitets webbsida nedan.

Examen och ansökningsblankett (Lunds universitets webbsida) 

Frågor angående examensansökan: examen@stu.lu.se 

Kopia av examensbevis 

Behöver du en vidimerad kopia på din doktors-/licentiatexamensbevis, kontakta examen@stu.lu.se. Om din doktors/licentiatexamen utfärdades för mer än två år sedan, kontakta universitetsarkivet@legal.lu.se

Doktorsexamen

För doktorsexamen krävs det att du dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen och dels har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligt vid en offentlig disputation. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. En doktorand vid LTH kan välja att ansöka om Teknologie doktorsexamen eller Filosofie doktorsexamen.

Examensmål - doktorsexamen 

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och
 • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,
 • med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och
 • visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och
 • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 

Licentiatexamen

För licentiatexamen krävs att du dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen och dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd. Uppsatsen ska ha presenterats och granskats vid ett offentligt seminarium. För licentiatexamen fordras minst 120 högskolepoäng. En doktorand vid LTH kan välja att ansöka om Teknologie licentiatexamen eller Filosofie licentiatexamen.

Examensmål – licentiatexamen 

För licentiatexamen ska doktoranden

 • visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

För licentiatexamen ska doktoranden

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För licentiatexamen ska doktoranden

 • visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-11-09