Forskningsetik

Alla doktorander vid Lunds universitet ska genomgå en kurs i forskningsetik omfattande 3 högskolepoäng. Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om forskningsetik och god forskningssed samt vilka regler som gäller. Kunskapen är relevant både för forskarutbildningen och för en fortsatt forskarkarriär.

Innehållet i kursen möter både universitetsgemensamma och ämnesspecifika frågor, den är alltså delvis anpassad för universitetets olika områden. Kursen har utvecklats av Avdelningen för medicinsk etik vid Medicinska fakulteteten, i samarbete med respektive fakultet. Vid LTH ges kursen Forskningsetik (Research Ethics) (GEM090F) som är obligatorisk för alla doktorander som antagits till forskarutbildning vid LTH sedan 1 januari 2021.

Kursen går bland annat igenom: 

  • grundläggande normativ etik
  • risker och påverkan för forskningens aktörer
  • skydd av privatlivet och personuppgifter
  • datahantering
  • informerat samtycke
  • etisk prövning
  • god forskningssed
  • publiceringsetik
  • etisk relevant lagstiftning

Läs mer om innehållet i kursplanen under obligatoriska kurser på CEE:s webbsida.

Fakultetsgemensamma doktorandkurser (CEE:s webbsida)

Forskningsetik | Lunds universitet

Samlad information om forskningsetik finns på Lunds universitets webbsida. Där kan du bland annat läsa mer om etikprövning och avvikelse från god forskningssed.

Forskningsetik och djurförsöksetik (Medarbetarwebben LU)

Personuppgiftsbehandling GDPR

I forskning behandlas ofta uppgifter som på ett eller annat sätt kan knytas till nu levande personer. Regler för sådan behandling finns i dataskyddsförordningen.

Om behandlingen rör känsliga personuppgifter måste forskningen dessutom genomgå etisk prövning.

Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20