Hoppa till huvudinnehåll

Deltidsavstämning

LTH har infört ett moment som innebär att en deltidsavstämning ska göras minst en gång under din utbildning. Deltidsavstämningen berör dig som antagits från och med 1 januari 2019 och som ska avsluta din utbildning med en doktorsexamen.  

Deltidsavstämning innebär en bedömning av utbildningen i relation till högskoleförordningens examensmål, och baseras på dokumentationen i den individuella studieplanen. 

Riktlinjer för deltidsavstämning inom forskarutbildningen

Riktlinjer för deltidsavstämning inom forskarutbildningen (PDF, 229 kB, ny flik)

Praktisk information

Syftet med deltidsavstämningen är att vid halvtid göra en avstämning av din utbildning för att kunna göra en planering av den resterande delen fram till disputationen. Deltidsavstämningen omfattar utformning av och innehåll i din utbildning men är inte en bedömning av dina prestationer. Deltidsavstämning är bara obligatoriskt för dig som avslutar utbildningen med en doktorsexamen. Deltidsavstämningen görs av en extern bedömare som ger sina synpunkter och rekommendationer från en utomståendes perspektiv. 

Bedömningen i deltidsavstämningen baseras på dokumentation i den individuella studieplanen (ISP), där även bedömarens kommentarer ska läggas in efter granskning. Våren 2020 uppdaterades mallen för den individuella studieplanen med flikar, och det är de två flikarna Progression och lärandemål och Forskarutbildning som används för att dokumentera deltidsavstämningen (läs mer under övrig information). 

Information om den individuella studieplanen

Övrig information

Om deltidsavstämning är under planering kan detta dokumenteras i den individuella studieplanen under fliken Forskarutbildning. Information som hör hemma under fliken Progression och lärandemål ska fyllas i och diskuteras vid de årliga ISP-samtalen. Här ska dokumenteras hur doktorandens utbildning möter examensmålen för doktorsexamen i högskoleförordningen. Det är viktigt att dels fundera kring vad målet kan innebära för den enskilda doktorandens utbildning, samt att dokumentera ett resonemang kring hur genomförda aktiviteter bidrar till detta och vad som återstår före examen. Samtliga examensmål i högskoleförordningen ingår i bedömningen, men doktorandens utbildning måste inte ha adresserat samtliga mål vid tidpunkten för bedömningen. Det bör dock finnas en plan framåt. 

CEE:s enhet för forskarutbildning kan erbjuda stöd till processen för uttolkning av examensmål inom forskarutbildningen. 

Bedömaren bör informeras om att granskningen baseras på information i den individuella studieplanen och diskussionen vid ett möte. Bedömaren ska sammanfatta sina slutsatser kring hur doktorandens utbildning förhåller sig till examensmålen i högskoleförordningen för doktorsexamen.  

Som underlag skickas den senaste versionen av doktorandens individuella studieplan, specifikt fliken Progression och lärandemål. Målen i högskoleförordningen för doktorsexamen finns i studieplanen. Om institution eller avdelning har gjort en ämnesspecifik uttolkning av mål skickas den lämpligen till bedömaren. 

Bedömaren ska skriva en kort text som sammanfattar dennes slutsatser och rekommendationer för resterande del av utbildningen. Denna text läggs sedan in i den individuella studieplanen (se nedan). 

Examen

Deltidsavstämningen ska innefatta ett möte mellan doktorand, handledare, bedömare och andra intressenter. Nedan ges några exempel på hur deltidsavstämning kan genomföras.

Exempel 1: Deltidsavstämning vid ett ISP-samtal

En extern bedömare bjuds in till ett av de ordinarie ISP-samtalen i mitten av doktorandens utbildning. Vid samtalet diskuteras hur man ser på examensmålen, och hur doktorandens utbildning, nåde genomförda och planerade aktiviteter, förhåller sig till dessa.

Exempel 2: Deltidsavstämning i samband med presentation av forskningsprojekt

Doktoranden ges ofta tillfälle att presentera sitt arbete för externa parter under sin utbildning. Det är möjligt att genomföra deltidsavstämningen vid ett sådant tillfälle. Det är emellertid viktigt att ta hänsyn till att bedömningen ska betrakta examensmålen i högskoleförordningen.

I samband med eller efter deltidsavstämningen formulerar bedömaren sina rekommendationer, vilka delges doktorand och handledare.

Under fliken Forskarutbildning i den individuella studieplanen, markeras att deltidsavstämning är genomförd samt datum för detta. Bedömarens namn, titel och lärosäte samt bedömarens synpunkter läggs in under samma rubrik.

Om bedömningen också resulterar i överenskomna åtaganden av exempelvis doktorand eller handledare, ska detta dokumenteras i ISP:n som signeras och låses i enlighet med gällande rutiner.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20